FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUGGE VZW (FV Regio Brugge)

KLEINE HERTSBERGESTRAAT 3, 8000 BRUGGE

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - ONDERNEMINGSNUMMER: 0 535 565 209

 

PRIVACYVERKLARING

 

Algemeen

Als FV regio Brugge vinden we het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens we verzamelen. Wij willen uw privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vereniging houdt zich daarmee aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • uw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FV regio Brugge zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Familiekunde Vlaanderen regio Brugge vzw
Kleine Hertsbergestraat 3, 8000 Brugge
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door FV regio Brugge verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • administratie van uw lidmaatschap;
 • bijhouden van uw interesse in onze organisatie en haar communicatiekanalen zoals de  website en tijdschrift;
 • beantwoorden, verwerken en bijhouden van uw informatievragen en eventuele bestellingen;
 • administratie van uw inschrijving, betaling en deelname aan activiteiten;
 • versturen van tijdschrift, berichten en uitnodigingen;
 • communiceren en informeren over onze werking;
Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, bewerken en bijhouden op digitale en analoge (papier) dragers:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortejaar, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 • historiek van inschrijvingen, lidmaatschap, aankopen en betalingsinformatie;

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Beeldmateriaal

Daarnaast maakt FV regio Brugge voor haar werking ook gebruik van beeld- en audiomateriaal (foto’s en video’s). Daarop staan onder meer vrijwilligers, leden en andere deelnemers van activiteiten. Daar het lidmaatschap, het vrijwilligerswerk en de deelname aan de activiteit geven de betrokken personen stilzwijgend toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop ze herkenbaar zijn. Iedereen kan steeds voorafgaandelijk duidelijk maken dat ze niet herkenbaar mogen zijn. Iedereen kan ook steeds achteraf op elk moment contact opnemen met FV regio Brugge met de vraag om niet meer herkenbaar te zijn op beeld- en audiomateriaal. 

Cookies

FV regio Brugge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, smartphone of ander toestel. We gebruiken vooral cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit
persoonsgegevens door aan andere partijen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet zomaar aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, voor zover ons bekend. We kunnen wel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

FV regio Brugge heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden, deelnemers, gebruikers van onze websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat FV regio Brugge zonder die
toestemming persoonlijke gegevens verzamelde over een minderjarige, neem dan zeker contact met ons op, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Bewaartermijn

FV regio Brugge bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens
worden niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden en vervolgens bewaard in het passief archief van FV regio Brugge. Dat archief wordt bijgehouden in afgesloten kasten in het lokaal van de vereniging. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens FV regio Brugge kennis kunnen nemen van uw gegevens,
 • zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • servers en apparaten waarop onze vrijwilligers werken zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • persoonsgegevens op papier worden veilig opgeborgen en zijn niet toegankelijk voor derden;
 • we back-uppen de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • alle betrokken personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan meteen contact op met FV regio Brugge.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens die we van u ontvingen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u met ons contact kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen we u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door onszelf.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

FV regio Brugge kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De recentste versie dateert van 16 juli 2018. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons passief archief worden opgeslagen. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen.